Ribeira Sacra digital form.
Nomination of Ribeira Sacra
to UNESCO
World Heritage list

Xunta de Galicia.
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
patrimonio.cultura@xunta.es
Edificio administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela,
Galicia. España.
(+34) 981 544 809

Legal notice

Nomination for the UNESCO World Heritage list